Er det en god idé med parkeringsbåse i oversigtsarealet?

Jeg bliver i rigtig mange sager spurgt ind til, hvorfor jeg anskuer parkeringsbåse som er placeret i oversigtsarealet i et vejkryds for et problem. Jeg kommer derfor med en række eksempler, som illustrerer problemstillingen ved at have parkeringsbåse i oversigtsarealerne.

Hvilken funktion har et oversigtsareal?

Det første jeg vil dykke ned i er funktionen af oversigtsarealet, hvilket naturligvis er at skabe en god oversigt over et vejkryds, så trafikanterne kan foretage deres svingmanøvre sikkert og uden ulempe eller fare for de øvrige trafikanter.

Eksempel på et oversigtsareal i et kryds uden midterhelle eller cykelsti (Vejkryds i Byer, Vejdirektoratet)

Parkerede biler er jo ikke en fast genstand?

Når jeg anfører parkeringsbåsene som et problem i forhold til oversigtsforholdene mødes jeg oftest med argumentet om, at køretøjerne jo ikke er en fast genstand, og som følge heraf, ikke udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Vejreglerne nævner dog specifikt parkerede køretøjer som en hindring for oversigtsforholdene, hvilket med afsæt i nedenstående billeder giver god mening:

En cyklist signalere et højresving, og det ser umiddelbart ud til, at man kan foretage sin svingmanøvre.
Men en bil kommer til syne, som faktisk var gemt bag de to parkerede biler.

Så selvom parkerede køretøjer ikke anskues som faste genstande, hæmmer de stadig oversigten i vejkryds.

Men man kan jo se igennem bilerne?

Et argument jeg ligeledes ofte møder er at man kan “se igennem” en parkeret bil, og der er således ikke et problem med oversigtsforholdene. Er forholdene helt rigtige er det måske muligt at se igennem en bil, men hvad når bilen har tonede ruder? Når det regner/sner? Hvis der er flere der holder på stribe? Eller hvis der er tale om en varevogn? Så er det ikke længere muligt at se igennem køretøjet.

En varebil blokere udsynet over vejbanen, man kan lige ane cyklisten som kommer cyklende, pga. den tomme parkeringsplads.
Cyklisten er nu helt gemt bag varebilen.
Hvorefter cyklisten samt en bil, som ikke tidligere kunne ses, kommer til syne.

På de tre ovenstående billeder kan man se, hvordan en parkeret varevogn skærmer for oversigtsarealet. På det første billede kan man lige få et glimt af en cyklist. På det næste billede er cyklisten helt væk, og på det sidste billede ses, at der også kommer en bil som er i færd med at overhale cyklisten. Man skal derfor som trafikplanlægger ikke antage, at en trafikant kan “se igennem” et parkeret køretøj.

Men det er jo en lille boligveje med lidt trafik?

Et andet argument for at placere parkeringsbåse i oversigtsarealet er, at det er i et mindre boligområde, hvorfor der ikke kan forventes megen trafik. Når der er mindre trafik på vejnettet mindskes risikoen naturligvis også for at der opstår uheld, da der jo er færre køretøjer. Hertil antages det ofte, at trafikanterne kører mere forsigtigt i et boligområde end på det øvrige vejnet. Derfor kan man som trafikplanlægger også være fristet til, at gå på kompromis med oversigtsarealerne, hvilket jeg godt kan forstå.

Dog skal man huske på funktionen af oversigtsarealet, nemlig, at sikre trafikanterne i krydset god oversigt så de kan foretage deres manøvrer med fornøden sikkerhed og uden ulempe for de øvrige trafikanter. Jeg har tidligere skrevet et indlæg omkring adfærdspsykologi og dens indvirkning på indretningen af vejnettet, hvor jeg bl.a. redegør for “System 1 og System 2”. System 1 er den hurtige tænkende og intuitive del af vores hjerne, som træffer valg på baggrund af intuition og følelser, og kan betragtes som “autopilot”. Oftest når vi kører bil er vores hjerne i System 1, og særligt når vi er i en stresset situation. Det betyder, at man bør sikre de absolut bedste oversigtsforhold i et vejkryds for at undgå færdselsulykker.

På en normal mandag ved man godt, at der er dårligt oversigt i vejkrydset for enden af vejen, og man sniger sig normalt også stille og roligt ud fra vigelinjen, så man kan nå at bremse. Dog er man lige på denne mandag forsinket, man har en voldsom hovedpine og generelt, har man haft en dårlig morgen. Man sætter sig ud i sin bil og kører ned mod vejkrydset, man er optaget af diverse tanker, hovedpinen og alt muligt andet, man kommer ned til vejkrydset, men sniger sig ikke ud som man plejer og bang, så skete der et færdselsuheld.

Selvom der er tale om et boligområde eller et trafikmiljø med meget lidt trafik, mener jeg, at oversigtsforholdene naturligvis stadig skal være i orden.

Opsamling

Jeg mener ikke at det er hensigtsmæssigt at placere parkeringsbåse i oversigtsarealer, hvilket også er i overensstemmelse med anbefalingerne i vejreglerne. Parkerede køretøjer hæmmer oversigten i vejkryds, og man bør ikke antage at man kan “se igennem” parkerede køretøjer.

På boligveje bør der heller ikke være parkeringsbåse i oversigtsarealerne, da vejnettet selvfølge stadig skal være indrettet hensigtsmæssigt, selv ved små trafikmængder. Hertil skal man også passe på med at antage, at alle bilister altid køre hensigtsmæssigt. Man kan have en stresset dag og være optaget af alt muligt andet, og derfor er det hensigtsmæssigt at indrette vejnettet således, at man ikke skal bruge for mange mentale kræfter på, at danne sig et overblik over vejkrydset.

Andre spændende indlæg