Har politiet mon fejlvurderet færdselsloven her?

Jeg snublede over en artikel hvor en borger mener, at Københavns Politi har fejlvurderet færdselslovens §28 stk. 2. mht., at parkere i venstre side af vejen på en mindre befærdet vej. Jeg må da også indrømme, at borgeren har en god pointe.

Har politiet mon fejlvurderet sagen? Det giver jeg mit bud på i dette indlæg.

Færdselslovens §28

Lad os starte med at dykke ned i den relevante lovhjemmel, som giver Politiet hjemmel til at udstede bøder. I færdselslovens §28 stk. 2. står der, at standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Men hvad er en “mindre befærdet vej”? Dette udtryk er ikke uddybet nærmere i færdselsloven, hvorfor det tilsyneladende er op til en individuel vurdering.

To veje i Frederiksberg skaber forvirring

Jeg er faldt over en spændende artikel på ugeavisen.dk, hvor flere borgerene i en årerække havde parkeret på Mariendalsvej og Kronprinsesse Sofies Vej i Frederiksberg. Borgerne havde indtrykket af, at vejen betragtes som mindre befærdet, siden de aldrig havde fået en bøde for, at parkere i venstre side af vejen imod færdselsretningen. En borger fortæller, at han har boet i kvarteret i mere end 15 år.

Mariendasvej (Google Maps, 2022)
Kronprinsesses Sofies Vej (Google Maps, 2022)

Betragter man trafikmiljøet, se de to ovenstående billeder, får man ikke indtrykket af, at der her er tale om en stor trafik- eller fordelingsvej. Frederiksborg Kommune har oplyst borgeren om, at hverken Mariendalsvej eller Kronprinsesse Sofies Vej er klassificeret som en trafik- eller fordelingsvej. Det giver anledning til at tro, at vejen er mindre befærdet.

Der findes lidt erhverv i området, eksempelvis en mindre nærbutik, en italiensk restaurant og en Fitnessworld for at nævne nogle af de største erhverv, så der må forventes en vis mængde ekstern trafik i området.

Politiets argumentation

Københavns Politi har oplyst, at de ikke betragter vejene som mindre befærdet siden der kører rutebusser på vejene. Politiet har ikke udtalt sig yderligere i sagen. Denne argumentation skaber forvirring, da der også kører rutebusser på andre veje i området hvor borgerne ikke modtager en bøde.

Jeg mener ikke at man kan anvende argumentet med rutebusser, da det må betyde, at man kan parkere i venstre side af vejen på de veje, hvor der ikke findes rutebusser. Dog findes der massere af veje, herunder trafik- og fordelingsveje, hvor der ikke køre rutebusser og disse veje kan næppe betragtes som værende mindre befærdet.

Har politiet fejlvurderet sagen?

Der er en pointe i at anskue veje, hvor der køre rutebusser som mere befærdede end andre. Dog skal man være opmærksom på, at rutebusser ikke altid betyder høje trafikmængder, det kan være, at bussen blot “skyder genvej” via en lokalvej eller, at det er den eneste mulige rute grundet pladsforholdene.

Jeg mener derfor, at man skal betragte trafikkens art- og størrelse, altså, hvor mange køretøjer findes der på vejene og hvorvidt der tale om lokal- eller ekstern trafik. Jeg har fundet trafiktal for Kronprinsesses Sofies Vej men desværre ikke for Mariendalsvej.

Årsdøgnstrafik på Kronprinsesse Sofies Vej (Frederiksberg Kommune)

Trafikmængden på Kronprinsesse Sofies Vej var i 2016 målt til 2.736 køretøjer pr. dag. Tallene er dog nogle år gamle, men min erfaringer siger mig, at trafikmængden generelt er stigende på vejnettet, og særligt på veje, hvor der findes ekstern trafik. Derfor går jeg udfra, at tællingen fra 2016 fortsat er repræsentativ.

I morgen- og eftermiddagstimen kan man forvente, at ca. 10% af vejens samlede trafikmængde anvender vejen. Det betyder, at der i f.eks. morgenmyldretiden kører ca. 274 køretøjer. For at give en idé om trafikmængdens størrelse kan du på nedenstående figur se trafiktallene for et område i Odense.

Trafiktal for Skibhuskvarteret i Odense (Odense Kommune)

I Skibhuskvarteret i Odense ligger trafikmængderne på boligvejene fraca. 150- 800 køretøjer pr. dag. Der køre således ca. 4 gange så meget trafik på Kronprinsesse Sofies Vej som der gør på Damhusvej i Odense, som begge er klassificeret som lokalveje.

Med afsæt i trafikmængderne for øvrige boligveje/lokalveje mener jeg sådan set ikke, at man kan betragte Kronprinsesse Sofies Vej som mindre befærdet, der der kører næsten 3.000 køretøjer pr. dag. Jeg er således enig i Københavns Politis betragtninger i sagen.

Da jeg ikke har adgang til trafiktal fra Mariendalsvej kan jeg ikke komme med et kvalificeret bud på, hvorvidt jeg betragter vejen som mindre befærdet.

Afrunding

Jeg er enig i Politiets betragtning i sagen vedr. Kronprinsesse Sofies Vej, da trafikmængden på denne vej målt til 2.700 køretøjer pr. dag. På en boligvej i Odense Kommune svinger trafikmængden typisk mellem 150-850, altså 3-20 gange lavere end på Kronprinsesse Sofies Vej. Dog mener jeg at det er uhensigtsmæssigt at vurdere vejen alene på, hvorvidt der findes rutebusser eller ej.

Som borger skal man passe på med argumentet “jeg har boet her i 15 år”, da trafikmiljøet ikke er statisk, men særdeles dynamisk. Trafikken på ens vej kan være steget støt igennem en årrække som gør, at vejen ikke længere kan betragtes som mindre befærdet. Ydermere kan en vej omklassificeres, f.eks. i forbindelse med en ny trafikplan, som gør, at der fra den ene til den anden dag ledes meget mere trafik igennem vejen.

Jeg kender til eksempler i Odense, hvor der på veje som ikke er klassificeret som trafik- eller fordelingsveje og som har karakter af en boligvej, faktisk har en trafikmængde på ca. 2.000 køretøjer pr. dag. De høje trafikmængder skal oftest forklares med, at der findes en skole/daginstitution eller noget erhverv, som tiltrækker ekstern trafik til området.

Som trafikant kan det være meget vanskeligt at vurdere, hvorvidt en vej er “mindre befærdet”. Derfor skriver jeg i den nærmeste fremtid et indlæg omkring, hvordan man som alm. bilist kan vurdere, hvorvidt en vej kan betragtes som mindre befærdet, hvis man ikke har adgang til trafiktal eller busruter.

Andre spændende indlæg