Hvordan planlægger man vejnettet i en by?

Som du nok allerede har en formodning om, spiller vejnettet en betydelig rolle i byens funktionalitet. Derfor er det essentielt at have et veludtænkt vejnet som kan fordele trafikken på en hensigtsmæssig og sikker måde. 

I den overordnede vejplanlægning arbejder jeg typisk med tre forskellige vejklassifikationer:

-Trafikveje
-Fordelingsveje
-Lokalvej

Trafikvejene fungerer som hovedårene igennem byen og har til formål, at flytte hovedparten af trafikken rundt i byen. Denne vejtype er typisk meget bred og har i nogle tilfælde 4-kørespor. Der er typisk relativ få sidevejstilslutninger så trafikstrømmen forstyrres mindst mulig.

Fordelingsvejene fungerer primært som bindeled imellem trafikvejene og lokalvejene. Fordelingsvejene har oftest mange sidevejstilslutninger så de kan betjene et stort område.

Lokalvejene betjener hovedsageligt den del af trafikken som har et ærinde i området og indrettes derfor oftest efter en begrænset trafikmængde. Ydermere er lokalveje som betjener et boligområde oftest hastighedsdæmpet til 30 km/t. 

Opdeling af lokalveje
I et stort boligområde kan det ikke altid undgås, at nogle lokalveje udsættes for en større mængdetrafik end de øvrige veje i området. Derfor er det i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at opdele lokalvejene efter de samme principper som trafik- og fordelingsvejene, så man bedre kan skræddersy vejnettet.

Afrunding
Det var en kort gennemgang af de overordnede principper for vejplanlægning i byen. I den nærmere fremtid dykker jeg mere detajleret ned i nogle konkrete problemstillinger og udfordringer såsom vareleveringen i bymidten, skolevejsnettet og sammen spillet imellem de signallegurerede kryds.

Skulle du have interesse i mere information omkring trafikplanlægningen i byen kan jeg anbefale, at du kigger i Vejdirektoratets hæfter omkring emnet:
Håndbog i Trafikplanlægning i byer
Trafikplanlægning i byer – Eksempelsamling

Leave a Reply

Your email address will not be published.