Byggelovens § 12 og hvorfor den kan være relevant for dig

Oplever du rystelser i din bolig når en lastbil eller bus kører forbi? Tænker du også på, at nogen burde gøre noget ved det? Så er dette blogindlæg særlig relevant for dig.

I dette indlæg dykker jeg kort ned i, hvordan man som boligejer skal forholde sig til de rystelser, som skyldes trafikkens art- og størrelse samt vejens beskaffenhed. Jeg belyser også kort Byggelovens §12.

Trafikkens effekt
På de fleste veje kører der tung trafik og rystelserne fra de tunge køretøjer kan have en negativ påvirkning på husets fundament. De fleste boligejere har dog ikke denne problemstilling in mente, da de oftest bor på en lokalvej med en begrænset mængde trafik.

Såfremt du bor på en større vej med mange tunge køretøjer har du sikkert bemærket nogle rystelser i din ejendom. I svære tilfælde kan der også opstå sætningsskader i husets fundament som følge af trafikbelastningen på vejen.

Byggelovens §12
Skulle din bolig være plaget af rystelser eller sætningsskader skal vi bl.a. dykke ned i Byggelovens §12 stk. 2 for at finde ud af, hvordan du juridisk er stillet.

I loven står der følgende:

Stk. 2.  Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. ” (Danskelove, A)

Som udgangspunkt betyder ovenstående at du som boligejer selv har ansvaret for at sikre fundament i din ejendom, hvortil du selv skal holde dele eller hele udgiften.

Hvornår kan jeg få økonomisk kompensation?
Det er et komplekst spørgsmål, da dette afhænger af en del andre aspekter end blot trafikbelastningen på vejen.

Som hovedregel er der ingen hjælp at hente, hvis der er tale om eksisterende trafik på et vejnet, som øges på baggrund af den generelle trafikale udvikling i området.

Er der i stedet tale om en væsentlig ændring af trafikmiljøet, f.eks. i forbindelse med et nyt industriområde, hvor mængden af den tunge trafik forøges markant kan der i forbindelse med en VVM(Vurdering af Virkninger for Miljøet) redegørelse stilles krav til, at fundamentet for de omkringliggende boliger sikres.

Afrunding
Er du på boligindkøb er Byggelovens §12 værd at tage in mente, da den tunge trafik på vejnettet kan give sætningsskader og rystelse gener i boligen. I langt de fleste tilfælde skal du selv holde udgifterne til udbedringen af sætningsskaderne eller tiltag imod rystelserne.

Er der tale om nyt industriområde eller andet som bevirker, at din ejendom nu udsættes for en betydelig ændret trafikmængde end tidligere, er det i visse tilfælde en mulighed for, at du kan få økonomisk støtte til at sikre dig imod sætningsskader eller rystelse gener.

Efter min mening bør man kun bekymre sig om trafikkens indflydelse ejendommens fundament såfremt, at man køber en bolig på en trafik- eller fordelingsvej.

Du kan læse mere om VVM via denne Vejledning om VVM i planloven.

Kilder
Danskelove, A: Danske Love, Byggeloven § 12
https://danskelove.dk/byggeloven/12

Leave a Reply

Your email address will not be published.