Trafikstøj – Hvad siger lovgivningen?

Hvad siger lovgivningen egentlig om trafikstøj? Findes der nogle krav som skal overholdes?

I sidste uge beskrev jeg de sundhedsmæssige effekter af trafikstøj, og i denne uge kaster jeg mig over lovgivningen inden for trafikstøj.

Nuværende lovgivning

Der findes på nuværende tidspunkt ingen lovgivning som sætter en grænse for, hvor meget støj der må komme fra eksisterende veje som er i brug.

For nye veje og byggerier har Miljøstyrelsen udarbejdet nogle vejledende grænseværdier, som kommunerne og Vejdirektoratet kan tage udgangspunkt i – disse ses på nedenstående figur:

Grænseværdier for støj

De vejledende grænseværdier for støj skal ifølge planloven overholdes ved nyt boligbyggeri. Ydermere tilstræber kommunerne også at overholde grænseværdierne for eksisterende boliger og veje.

Vejstøjen forsøges begrænset

Vejdirektoratet benytter som hovedregel altid en lejlighed til, at begrænse vejstøjen på veje som skal ombygges eller udvides. Dette var f.eks. tilfældet da Motorring 3 i København skulle udvides, hvor antallet af støjbelastede boliger faldt til trods for, at selve vejen blev udvidet betydeligt.

Kommunerne skal også begrænse trafikstøjen, da det jf. planloven ikke er tilladt for kommunerne, at planlægge et nyt boligområde på en støjbelastet lokalitet uden, at der gennemføres foranstaltninger som sikre området mod støjgenerne fra f.eks. en eksisterende vej.

Afrunding

På nuværende tidspunkt findes der ikke en lovgivning, som tager hånd om støjen fra eksisterende veje.

Det er kun ved nybyggeri, hvor der anlægges/udvides nye veje eller ved nybyggeri, at der stilles krav til støjen.

Dette indlæg bygger på følgende kilde:
 TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM, Maj 2016.

Andre spændende indlæg