Hvad er et bevægelsesprofil?

Hvad er et bevægelsesprofil? Og hvad anvendes dette mon til i trafikplanlægningen? Det får du svaret på i dette indlæg.

Bevægelsesprofilet

Et køretøj i bevægelse fylder mere end sine egne mål, da køretøjet svinger under kørslen – f.eks. pga. af vejens sidehældning eller ujævnheder. Ydermere kan det også være vanskeligt for chaufføren af køretøjet at opretholde den idealle rette linje, som følge sidevind eller luftstød fra andre køretøjer samt tolerancer i styretøjet.

Bevægelsesprofilet tager derfor hensyn til køretøjets dynamiske egenskaber samt chaufførenes egenskaber til at holde køretøjet i en retlinje. Dette element er vigtigt at tage in mente når vejensbredde fastlægges.

Fastsættelse af bevægelsesprofilet

Bevægelsesprofilet afhænger af det dimensionsgivende køretøjer samt den planlagte hastighed på vejen. Det dimensionsgivende køretøjer er oftest 2,55 m bredt uden sidespejle og 4 m højt. På nedenstående figur og tabel kan du aflæse bevægelsesprofilet for lastbiler oh personbiler.

Bevægelsesprofilet for lastbiler og personbiler. Målet bbsp, pv aflæses på nedenstående tabel (Vejdirektoratet)
Bevægelsesprofilet mindste dimensioner efter hastighedsklasse for lastbiler og personbiler (Vejdirektoratet)

Østrigske kørselsforsøg

En række kørselsforsøg i Østrig har vist, at bevægelsesprofilet afhænger meget af restbredden(køretøjsbredden minus køresporsbredden) på kørebanen.

Er der en lille restbredde sker der store afvigelser fra den ideelle rette linje som følge af krampagtige styrebevægelse. En stor restbredde resulterer også i en stor afvigelse, men dette er nu som følge af en lavere opmærksomhed fra chaufførens side. Man skal derfor så vidt mulig undgå disse to ekstreme situationer og sigte efter den optimale restbredde.

Undersøgelsen i Østrig viser, at det mindste bevægelsesspillerum for personbiler optræder ved en restbredde på 1,10-1,60 m. Derimod har lastbilchaufførene kun brug for en restbredde på 0,60 meter, formentlig som følge af deres kørselserfaring.

Afrunding

Bevægelsesprofilet beskriver køretøjets dynamiske egenskaber samt chaufførens egenskab til at holdekøretøjet i en ret linje, og er derfor et vigtigt element når vejensbredde skal fastsættes.

Er et kørespor meget smal øges bevægelsesprofilet som følge krampagtige styrebevægelser. Er køresporet derimod meget bredt øges bevægelsesprofilet stadig, dog som følge af uopmærksomhed fra chaufføren.

Kilder
Vejdirektoratet, Håndbog om Grundlag for udformning af trafikarealer.

Andre spændende indlæg