Hvilket materiale er nødvendig for at kommunen kan godkende nye vejudlæg for private fællesveje?

Jeg har efterhånden godkendt en del vejudlæg for private fællesveje ifm. udmatrikuleringer af grundstykker. I nogle tilfælde opstår der forvirring om, hvilket materiale der egentlig er nødvendigt for at kommunen kan godkende vejudlægget.

I dette indlæg belyser jeg derfor, hvilket materiale kommunen har behov for, når vejudlæg for nye private fællesveje skal godkendes.

Hvad er et vejudlæg?

Et vejudlæg er et areal af en matrikel, som er reserveret til en fremtidig privat fællesvej eller privatvej. Vejudlægget kommer oftest i spil ifm. en udmatrikulering, hvor et grundstykke deles op i mindre stykker, som hver især får sit eget matrikelnummer og adresse. Vejudlægget forbinder alle de enkelte matrikler til det overordnede vejnet.

Hvilken hjemmel anvender kommunen?

For at kunne give et fyldestgørende svar på, hvilket materiale kommunen har behov for er det nødvendigt, at dykke ned i den lovhjemmel som kommunen anvender til at godkende vejudlæg efter.

Kommunen finder hjemmel i Lov om private fællesveje §27. I denne paragraf står der, at godkendelsen skal ske på baggrund af et skitseprojekt, hvor der bl.a. tages højde for:

– at vejen er hensigtsmæssigt indrettet til trafikkens art- og størrelse
– at vejen sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den pågældende ejendom og de omliggende arealer
– at vandafledningen foregår på en hensigtsmæssig måde
– at der sikres de fornødne oversigtsforhold i vejsving, kryds, overkørsler m.m.
– at der sikres de nødvendige arealer til holdende og parkerede motorkøretøjer.

Kommunen skal derfor sikre en række forhold før at vejudlægget for en privat fællesvej kan godkendes. På den måde sikres det, at vejen og dens funktioner faktisk kan placeres inden for vejudlægget.

Hvilket materiale er nødvendigt?

Det kommer meget an på størrelsen og formålet med vejudlægget, og behovet for et detaljeret skitseprojekt over den nye vej kan derfor variere en del.

Er der tale om en grund som opdeles i to mindre matrikler, og der til dette formål udlægges areal til en ny privat fællesvej som forbinder de to matrikler til den offentlige vej er der sjældent brug for mere end selve vejbredden så det sikres, at køretøjerne faktisk kan komme til og fra grunden. Skitseprojektet er i dette tilfælde meget simpelt.

Eksempel på en simpel sag. Grundejer sælger noget af sin matrikel så der kan opføres en ny bolig. I denne forbindelse udlægges der en privat fællesvej over til den nye matrikel, så der skabes adgang til det offentlige vejnet. I en sag af denne kaliber kan skitseprojektet blot være selve matrikelkortet, hvor bredden af den nye private fællesvej påtegnes.

Er der derimod tale om et helt nyt boligområde, hvor der udmatrikuleres et større antal grunde og vejudlægget derfor strækker sig over en længere strækning skal skitseprojektet være mere fyldestgørende. Her skal skitseprojektet som regel indeholde:

– Tværprofiler
– Længdeprofil
– Oversigtsforhold
– Afvandingsforhold
– Kørekurver for tungekøretøjer

Eksempel på en mere kompleks sag. Ejeren af en stor grund sælger tre store dele til nye boligområder. Den nye private fællesvej som forbinder de nye matrikler strækker sig over et langt stykke, og der er også flere kryds på strækningen. En sag af denne størrelse kræver et mere detaljeret skitseprojekt, da der er rigtig mange faktorer som kan spille ind.

Er der tale om et større område kan der også være behov for en kapacitetsanalyse af den nye adgang til det offentlige vejnet så det sikres, at trafikmængden til og fra området ikke skaber fremkommelighedsproblemer på den offentlige vej.

Afrunding

Simple udmatrikuleringer af private fællesveje, såsom en mindre matrikel som f.eks. deles op i to mindre matrikler kræver sjældent et større skitseprojekt. Oftest kan udmatrikuleringen klares med et simpelt skitseprojekt, som egentlig kun viser vejenes nye bredde.

Større vejudlæg som følge af et nyt boligområde eller en helt ny vej kræver et mere detaljeret skitseprojekt så det bl.a. sikres, at der kan opnås tilfredsstillende oversigtsforhold inden for vejudlægget.

Kommunen godkender vejudlæg efter §27 i Lov om privat fællesvej og kan i denne forbindelse efter forhandling med politiet stille en række krav til projektet.

Andre spændende indlæg